Skip to main content
Wordpress en Joomlaspecialist in Baarn, Soest en Amersfoort

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Seytec Development, hierna te noemen Seytec, of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot Seytec Development. wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van Seytec: de door Seytec te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Seytec.


2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Seytec.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Seytec niet bindend en niet van toepassing.


3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Seytec gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Seytec schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Seytec heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.


4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Seytec ; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/3maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Seytec.
4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


5. Duur en beëindiging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van Seytec.
5.2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk (aangetekend) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.3. Seytec kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Seytec niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. Seytec heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Seytec het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: 
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; 
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; 
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Seytec.


6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website en/of webruimte geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het online bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Seytec zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende Nic*.
6.4. Seytec is niet verantwoordelijk voor eventuele opzeggingen/verbindingen van de klant met andere providers/dienst leveranciers.


7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. Seytec is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


8 Data / e-mailverkeer

8.1. Het data/emailverkeer is beperkt naar gelang het webhosting pakket dat de gebruiker heeft besteld bij Seytec. Nimmer zal een website meer dan 2% van de processor belasting in beslagnemen, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Seytec, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Seytec. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Seytec gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Seytec heeft ten alle tijden het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.
8.2. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door Seytec wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van: 
- Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie; 
- Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam; 
- Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3, gif; 
- Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads; 
- Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocesor; 
- Websites waarop on-line shops cq databases staan met meer dan 2.500 artikelen; 
- Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites. 
8.3. Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer conform de pakket omschrijving behorende bij het afgesloten account. Daarboven wordt de actuele meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht.


9. Gebruik van netwerken

9.1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Seytec. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
9.2. Van Seytec kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart Seytec tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
9.4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Seytec, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
9.5. Indien naar het redelijk oordeel van Seytec een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Seytec en/of van de dienstverlening aan klanten van Seytec zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Seytec Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
9.6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Seytec, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.


10. Dienstverlening en onderhoud

10.1. Seytec zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
10.2. Seytec zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
10.3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Seytec.
10.4. Seytec zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.
10.5. Seytec garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
10.6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Seytec, tenzij: 
- Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; 
- Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
- De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

11. Prijzen

11.1. Seytec heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. publicatie op de websites van Seytec. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging per eerst komende vervaldatum met inachtneming van art. 5.2.


12. Betalingsvoorwaarden

12.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Seytec.
12.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Seytec aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Seytec is ontvangen.
12.3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
12.4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/3 maanden/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Seytec het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/3 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.
12.5. Seytec stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
12.6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
12.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Seytec kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Seytec een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
12.8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
12.9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
12.10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Seytec is voldaan.
12.11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Seytec een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
12.12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Seytec het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.


13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Het is Opdrachtgever toegestaan de op de Seytec site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
13.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Seytec ter van enige aanspraak.


14. Eigendomsvoorbehoud

14.1.
 Het door Seytec vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Seytec.


15. Aansprakelijkheid

15.1. Seytec is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Seytec weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Seytec kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Seytec of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Seytec. 
15.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Seytec slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Seytec voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
15.3. Opdrachtgever vrijwaart Seytec voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Seytec.
15.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Seytec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Seytec is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
15.5. Seytec is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
15.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Seytec mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
15.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Seytec . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Seytec als gevolg daarvan lijdt.
15.8. Seytec is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien. Seytec zal ten allen tijden het recht voorbehouden om bij niet tijdige voldoening van reeds geregistreerde domeinnamen deze op te heffen.


16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


17. Buitengebruikstelling

17.1. Seytec heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Seytec niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Seytec zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Seytec kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
17.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Seytec gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Euro 150,00 exclusief BTW.


18. Klachten

18.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Seytec vervalt.
18.2. Een klacht ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Seytec.
18.3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
18.4. Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

NIC
Network Information Center. Internet-beheerorganisatie. De verschillende NIC's zijn belast met het beheren van Internet-namen en -adressen voor delen van Internet. Het InterNIC fungeert hierbij als overkoepelend NIC.